با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم

– باقالی قاتق البته زیادم وارد نیستم ولی اهل خونه خیلی میپسندن..

با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم
با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم - اعظم بانو

با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم


باقالی قاتق
البته زیادم وارد نیستم ولی اهل خونه خیلی میپسندن

تصاویر تزئینات با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم

با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم - تصویر 1 - باقالی قاتق
البته زیادم وارد نیستم ولی اهل خونه خیلی میپسندن.. - اعظم بانو
با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم - تصویر 1 - باقالی قاتق البته زیادم وارد نیستم ولی اهل خونه خیلی میپسندن.. - اعظم بانو
با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم - تصویر 2 - باقالی قاتق
البته زیادم وارد نیستم ولی اهل خونه خیلی میپسندن.. - اعظم بانو
با اینکه شمالی نیستم ولی عاشق این غذای گیلانی ام??البته زیادم تو درست کردنش وارد نیستم - تصویر 2 - باقالی قاتق البته زیادم وارد نیستم ولی اهل خونه خیلی میپسندن.. - اعظم بانو

برای نمایش همه ی غذاهای کانال اعظم بانو اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: