تدارکات من واسه تولد خودم??

– کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت..

تدارکات من واسه تولد خودم??
تدارکات من واسه تولد خودم?? - سمیه بانو

تدارکات من واسه تولد خودم??


کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل
ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت

تصاویر تزئینات تدارکات من واسه تولد خودم??

تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 1 - کیک  فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل
ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 1 - کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 2 - کیک  فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل
ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 2 - کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 3 - کیک  فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل
ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 3 - کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 4 - کیک  فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل
ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 4 - کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 5 - کیک  فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل
ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو
تدارکات من واسه تولد خودم?? - تصویر 5 - کیک فلینگ موز وگردو ..الویه..پیراشکی ..فلافل ابجی جان طاهره وخواهرشوهر جونم هم بودن..جاتون خالی خیلی خوشگذشت.. - سمیه بانو

برای نمایش همه ی غذاهای کانال سمیه بانو اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: