دونر مرغ

– 🌸🍃دوست 🌸🍃نه قیمت دارد 🌸🍃و نه مقدار دارد 🌸🍃نه انقضاء 🌸🍃هر دارو برای 🌸🍃دردی مؤثرست 🌸🍃و برای درد دیگر 🌸🍃مضر اما دوست 🌸..

دونر مرغ
دونر مرغ - منیژه

دونر مرغ


🌸🍃دوست
🌸🍃نه قیمت دارد

🌸🍃و نه مقدار دارد

🌸🍃نه انقضاء
🌸🍃هر دارو برای
🌸🍃دردی مؤثرست
🌸🍃و برای درد دیگر
🌸🍃مضر اما دوست
🌸🍃بر هر دردی دواست

🌸🍃تقدیم به شما
🌸🍃دوستان خوب و باوفا

تصاویر تزئینات دونر مرغ

دونر مرغ - تصویر 1 - 🌸🍃دوست
🌸🍃نه قیمت دارد 
🌸🍃و نه مقدار دارد 
🌸🍃نه انقضاء
🌸🍃هر دارو برای
🌸🍃دردی مؤثرست
🌸🍃و برای درد دیگر
🌸🍃مضر اما دوست
🌸.. - منیژه
دونر مرغ - تصویر 1 - 🌸🍃دوست 🌸🍃نه قیمت دارد 🌸🍃و نه مقدار دارد 🌸🍃نه انقضاء 🌸🍃هر دارو برای 🌸🍃دردی مؤثرست 🌸🍃و برای درد دیگر 🌸🍃مضر اما دوست 🌸.. - منیژه
دونر مرغ - تصویر 2 - 🌸🍃دوست
🌸🍃نه قیمت دارد 
🌸🍃و نه مقدار دارد 
🌸🍃نه انقضاء
🌸🍃هر دارو برای
🌸🍃دردی مؤثرست
🌸🍃و برای درد دیگر
🌸🍃مضر اما دوست
🌸.. - منیژه
دونر مرغ - تصویر 2 - 🌸🍃دوست 🌸🍃نه قیمت دارد 🌸🍃و نه مقدار دارد 🌸🍃نه انقضاء 🌸🍃هر دارو برای 🌸🍃دردی مؤثرست 🌸🍃و برای درد دیگر 🌸🍃مضر اما دوست 🌸.. - منیژه

برای نمایش طرز تهیه کامل از تمام مراحل تهیه دونر مرغ اینجا کلیک کنید

برای نمایش همه ی غذاهای کانال منیژه اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: