سبزی پلو با ماهی

– دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌 م..

سبزی پلو با ماهی
سبزی پلو با ماهی - السا

سبزی پلو با ماهی


دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌
من سیرها رو همزمان با ماهی ها سرخ میکنم که عطر سیر به خورد ماهی ها بره🙄👍

تصاویر تزئینات سبزی پلو با ماهی

سبزی پلو با ماهی - تصویر 1 - دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌
م.. - السا
سبزی پلو با ماهی - تصویر 1 - دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌 م.. - السا
سبزی پلو با ماهی - تصویر 2 - دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌
م.. - السا
سبزی پلو با ماهی - تصویر 2 - دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌 م.. - السا
سبزی پلو با ماهی - تصویر 3 - دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌
م.. - السا
سبزی پلو با ماهی - تصویر 3 - دوستای کلیپ برگری عزیزم من همراه با ماهی سیر هم سرخ میکنم و روی پلو می زارم، نمیدونی چه عطری به غذا میده ، از من می شنوید امتحان کنید 👌 م.. - السا

برای نمایش همه ی غذاهای کانال السا اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: