پیتزا خودمون پز

– یه روز رفتیم مغازه منو و همسر جان پیتزا پختیم اونم چ پیتزایی فوق العاده😋😋..

پیتزا خودمون پز
پیتزا خودمون پز - Madar

پیتزا خودمون پز


یه روز رفتیم مغازه منو و همسر جان پیتزا پختیم اونم چ پیتزایی فوق العاده😋😋

تصاویر تزئینات پیتزا خودمون پز

پیتزا خودمون پز - تصویر 1 - یه روز رفتیم مغازه منو و همسر جان پیتزا پختیم اونم چ پیتزایی فوق العاده😋😋.. - Madar
پیتزا خودمون پز - تصویر 1 - یه روز رفتیم مغازه منو و همسر جان پیتزا پختیم اونم چ پیتزایی فوق العاده😋😋.. - Madar
پیتزا خودمون پز - تصویر 2 - یه روز رفتیم مغازه منو و همسر جان پیتزا پختیم اونم چ پیتزایی فوق العاده😋😋.. - Madar
پیتزا خودمون پز - تصویر 2 - یه روز رفتیم مغازه منو و همسر جان پیتزا پختیم اونم چ پیتزایی فوق العاده😋😋.. - Madar

برای نمایش همه ی غذاهای کانال Madar اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: