کاچی با شیره

– کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖 #کاچی..

کاچی با شیره
کاچی با شیره - مامان امیرمحمد

کاچی با شیره


کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖

#کاچی #کاچی_باشیره #تزیین

تصاویر تزئینات کاچی با شیره

کاچی با شیره - تصویر 1 - کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖

#کاچی.. - مامان امیرمحمد
کاچی با شیره - تصویر 1 - کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖 #کاچی.. - مامان امیرمحمد
کاچی با شیره - تصویر 2 - کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖

#کاچی.. - مامان امیرمحمد
کاچی با شیره - تصویر 2 - کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖 #کاچی.. - مامان امیرمحمد
کاچی با شیره - تصویر 3 - کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖

#کاچی.. - مامان امیرمحمد
کاچی با شیره - تصویر 3 - کاچی باشیره با اینکه شیره دوست ندارم اما کاچی شیره توشمزه بود با دستور دوست خوبم مامان پریا و رضا درست کردم ممنون ازشون🙏💖💖💖💖 #کاچی.. - مامان امیرمحمد

برای نمایش همه ی غذاهای کانال مامان امیرمحمد اینجا کلیک کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: